Tarieven

 

Home
Omhoog
Huisregels kerkgebouw
Voorwaarden Kerkhuur

Tarieven voor begraafplaats en kerkgebouw.

Hieronder de tarieven voor 

de begraafplaats en voor 

het kerkgebouw.

en  regels voor het huren van het kerkgebouw

Tarieven begraafplaats

De tarieven voor de begraafplaats zijn per 1 januari 2009 aangepast en zijn vast tot 1 januari 2011. 

Grafrecht

Grafrechten voor een eigen graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het begraven van stoffelijke overschotten voor een periode van 20 jaren : € 425,- per stoffelijk overschot. Deze prijs is gebaseerd op het begraven in 2 lagen. De kerkenraad heeft besloten om te voldoen aan verzoeken waarbij echtparen niet in 2 lagen maar naast elkaar wil worden begraven. Het grafrecht, voor de duur van 20 jaren, bedraagt dan € 850,- per stoffelijk overschot.

Onderhoudsbijdrage

Na 20 jaar wordt het grafrecht automatisch verlengd bij het voldoen van de jaarlijkse onderhoudsbijdrage (€ 22,00 per graf). Bij het niet meer voldoen van de onderhoudsbijdrage, behoudt de kerkvoogdij zich het recht voor om graven te ruimen. Van deze ruiming worden, voor zover mogelijk, de nabestaanden vooraf in kennis gesteld.

Onder het onderhoud wordt verstaan:

 • het periodiek maaien van het gazon; 
 • het snoeien/ verwijderen van blijvende beplanting; 
 • het periodiek verwijderen van onkruid.; 
 • het schoonhouden van de grafstenen (verwijderen van grond, bladeren en takken) 
 • het onderhouden van de erfafscheiding; 
 • het onderhouden van de wandelpaden;

Niet tot het onderhoud behorende werkzaamheden;

 • het verwijderen van de op de grafstenen aanwezige aanslag,mossen etc. 
 • het opnieuw stellen, na verzakking, van grafstenen. 
 • het bijwerken van inscripties op de grafstenen.

De kosten voor het onderhoud voor de eerste 20 jaar ( € 440,- ) worden direct na de begrafenis in rekening gebracht. De onderhoudskosten worden door de meeste verzekeringsmaatschappijen gewoon vergoed.

Bij het naast elkaar begraven van een echtpaar (1 laag) wordt de onderhoudsbijdrage 2 keer in rekening gebracht.

Overige kosten

 • delven en sluiten van het graf : € 190,- per begrafenis. 
 • klok luiden: € 25,- per begrafenis

Er bestaat ook de mogelijkheid om na een crematie de as van de overledene bij te zetten of uit te strooien. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de beheerder van de begraafplaats.

 

Rekenvoorbeeld op basis van prijspeil 1 januari 2009, toekomstige prijswijzingen buiten beschouwing gelaten !!!!.

Een echtpaar wil in 2 lagen worden begraven. De man overlijdt in 2010 en de vrouw in 2014. Bij de begrafenissen moet de klok worden geluid.

Na het overlijden van de man wordt in rekening gebracht:

Grafrecht 20 jaar : € 425,- 
Onderhoudsbijdrage 20 jaar : € 440,- 
Delven/sluiten graf : € 190,- 
Klok luiden : € 22,-

Totaal : € 1077,-

Na het overlijden van de vrouw wordt eenzelfde bedrag nogmaals in rekening gebracht.

Het grafrecht wordt beëindigd in 2050 en kan na die tijd worden verlengd door het voldoen van de dan geldende jaarlijkse onderhoudsbijdrage.

Indien een echtpaar naast elkaar wil worden begraven dan wordt bij het overlijden van de man € 1.502,- in rekening gebracht en bij het overlijden van de vrouw eenzelfde bedrag.

Het grafrecht voor het graf van de man wordt beëindigd in 2030 en van de vrouw in 2034 en kan alleen worden verlengd door het voldoen van de jaarlijkse onderhoudsbijdrage ( 2 keer).

Verdere informatie over tarieven en andere aangelegenheden betreffende de begraafplaats kunt u verkrijgen bij de heer B. Baggerman, telefoon 0168 483566.

 

Verhuur van het kerkgebouw

Voor de verhuur van het kerkgebouw voor trouw en rouwdiensten gelden per 1 januari 2009 de volgende tarieven:

Trouwdienst: € 250,-

Dit bedrag is inclusief voorganger (bij gemengd huwelijk alleen de dominee), koster, organist en liturgie. De collecteopbrengst tijdens de dienst is ten bate van de kerkvoogdij. Indien men zelf kiest voor een bestemming zal het huurbedrag van de kerk met € 50,- worden verhoogd.

Rouwdienst: € 475,-

Dit bedrag is inclusief voorganger, koster, organist en liturgie.

N.B.

De voorwaarden voor kerkhuur vind U hier.

Voor het gebruik van het kerkgebouw geldt een huishoudelijk reglement, klik hier.

 

 

© 2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe